War­sa­wByArt 2019 – Eugeniusz Gerlach AKTY

Już po raz trze­ci spo­ty­ka­my się pod­czas War­sa­wBy­Art, cy­klicz­ne­go wy­da­rze­nia kul­tu­ral­ne­go, któ­re od­by­wa się w sto­li­cy. War­sa­wBy­Art po­wstał z ini­cja­ty­wy wła­ści­cie­li i ku­ra­to­rów war­szaw­skich ga­le­rii sztu­ki przy ak­tyw­nym wspó­łudzia­le osób za­an­ga­żo­wa­nych w kształ­to­wa­nie wi­ze­run­ku i tre­ści współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej. Bio­rą w nim udział za­rów­no ga­le­rie pry­wat­ne jak i ga­le­rie o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym, a tak­że in­sty­tu­cje zwią­za­ne z ży­ciem kul­tu­ral­nym sto­li­cy. Wspól­nym ce­lem uczest­ni­ków jest sze­ro­ko po­ję­ta pro­mo­cja sztu­ki współ­cze­snej oraz bu­do­wa­nie wi­ze­run­ku War­sza­wy ja­ko me­tro­po­lii bo­ga­tej kul­tu­ro­wo oraz wzmac­nia­nie jej kon­ku­ren­cyj­no­ści w Eu­ro­pie. War­sa­wBy­Art w swo­im za­ło­że­niu jest pro­jek­tem otwar­tym, któ­rego ce­lem jest wpi­sa­nie się w sta­ły ka­len­darz im­prez kul­tu­ral­nych War­sza­wy.

 

War­sa­wBy­Art 2019 Eugeniusz Gerlach AKTY
War­sa­w By ­Art 2019 – Eugeniusz Gerlach AKTY

W ramach tegorocznej edycji War­sa­wBy­Art obejrzeć można będzie wystawę malarstwa Eugeniusz Gerlach AKTY. Jest to pierwsza wystawa Gerlacha prezentująca obrazy ludzkiego ciała jako zmysłowego medium. Akty Eugeniusza Gerlacha namalowane w charakterystyczny dla jego twórczości syntetyczny sposób, nierzadko ocierają się o abstrakcję, zamieniając piękno ludzkiego ciała w ponadczasowy znak. Nowoczesne spojrzenie na nagość w ujęciu Eugeniusza Gerlacha to także feeria barw, ograniczona jednak czarnym konturem, który dodatkowo wzmacnia siłę przekazu artystycznego.

 

Centrum Promocji Kultury
Warszawa – Praga Południe
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa

Wystawa czynna: 21 września – 9 pażdziernika 2019
Wernisaż: 21 września 2019 19.00

Serdecznie zapraszamy!